Statut

Statut nadačního fondu

 

Název nadačního fondu: Puštík – Nadační fond ZŠ Londýnská

 

Založen na základě nadační listiny dne 10. dubna 2014 zápisem do rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou N1129

 

1       Preambule

Puštík – Nadační fond ZŠ Londýnská vznikl při Základní škole, Praha 2, Londýnská 34 aby byly shromážděny finanční prostředky na zmírnění sociálních rozdíl mezi žáky ZŠ Londýnská a další podporu žáků a zaměstnanců Základní školy, Praha 2, Londýnská 34. Nadační fond je otevřen příspěvkům od všech fyzických a právnických osob, kterým je blízký cíl tohoto fondu.

 

2       Sídlo

Londýnská 34, 120 00, Praha 2

3       Zakladatel

Odpoledne o.p.s

Londýnská 782/34, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Identifikační číslo: 01882481

zastoupená panem Václavem Nádvorníkem, ředitelem Odpoledne o.p.s.

 

4       Orgány společnosti a způsob rozhodování

4.1     Správní rada

4.1.1     Postavení a působnost správní rady

1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, spravuje jeho majetek, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu.

2. Do výlučné působnosti správní rady patří:

a) vydat statut nadačního fondu (nevydal-li jej zakladatel) a rozhodovat o jeho změnách po předchozím souhlasu dozorčí rady,

b) schvalovat rozpočet nadačního fondu a jeho změny,

c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadačního fondu (dále jen “výroční zpráva”),

d) rozhodovat o sloučení,

e) zřídit nadační radu a stálé nebo dočasné komise,

f) volit a odvolávat nové členy správní rady a dozorčí rady,

g) jmenovat a odvolávat členy nadační rady a komisí,

h) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady a člena dozorčí rady.

3. Správní rada jedná jménem nadačního fondu způsobem vyplývajícím z nadační listiny a tohoto statutu (článek 5.1).

4.1.2     Složení správní rady a volba a funkční období jejích členů

1. Správní rada má nejméně tři členy.

2. Funkční období členů správní rady je pětileté. Opětovná volba za člena správní rady je možná.

3. Člen správní rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným správní radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala správní rada. Správní rada je povinna projednat odstoupení svého člena na svém nejbližším zasedání. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce člena správní rady, oznámí své odstoupení v průběhu zasedání správní rady, končí výkon její funkce uplynutím dvou měsíců po takovém odstoupení, neschválí-li správní rada na její žádost jiný okamžik zániku funkce.

4. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu.

4.1.3     Svolání zasedání správní rady

1. Správní rada zasedá nejméně dvakrát za kalendářní rok.

2. Zasedání správní rady svolává nejpozději 10 kalendářních dnů před zasedáním její předseda pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu konání a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady, lze zasedání svolat i jiným způsobem a v jiné lhůtě a době. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Pravidla svolávání zasedání správní rady uvedená výše v tomto odstavci neplatí, pokud by okolnosti vyžadovaly bezodkladné rozhodnutí správní rady a uvedená pravidla by nebylo možno dodržet.

3. Předseda je povinen svolat zasedání správní rady vždy, požádá-li o to některý z členů správní rady nebo dozorčí rady.

4. Správní rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů nadačního fondu, jeho zaměstnance, popř. další osoby.

5. Výkon funkce člena správní rady je nezastupitelný.

4.1.4     Zasedání správní rady

1. Zasedání správní rady řídí její předseda.

2. O průběhu zasedání správní rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje určený zapisovatel a předseda správní rady.

4.1.5     Rozhodování správní rady

1. Správní rada je schopna se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů.

2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání správní rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů správní rady. Každý člen správní rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

4.1.6     Rozhodování správní rady mimo zasedání

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové správní rady, může správní rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové správní rady.

2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání správní rady.

3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání správní rady zajišťuje předseda správní rady.

4.2     Dozorčí rada

4.2.1     Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu.

2. Dozorčí rada zejména:

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem,

b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,

c) dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadačního fondu,

d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,

e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.

2. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména:

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu,

b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.

Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.

Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce nadačního fondu.

Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k nadačnímu fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu.

Členem dozorčí rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadačního fondu poskytovány této právnické osobě.

Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.

4.2.2     Složení dozorčí rady a volba a funkční období jejích členů

1. Dozorčí rada má nejméně tři členy.

2. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba za člena dozorčí rady je možná.

3. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení svého člena na svém nejbližším zasedání. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce člena dozorčí rady, oznámí své odstoupení v průběhu zasedání dozorčí rady, končí výkon její funkce uplynutím dvou měsíců po takovém odstoupení, neschválí-li dozorčí rada na její žádost jiný okamžik zániku funkce.

4. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu.

4.2.3     Svolání zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát za kalendářní rok.

2. Zasedání dozorčí rady svolává nejpozději 10 kalendářních dnů před zasedáním její předseda pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu konání a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze zasedání svolat i jiným způsobem a v jiné lhůtě a době. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Pravidla svolávání zasedání dozorčí rady uvedená výše v tomto odstavci neplatí, pokud by okolnosti vyžadovaly bezodkladné rozhodnutí dozorčí rady a uvedená pravidla by nebylo možno dodržet.

3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů správní rady nebo dozorčí rady.

4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů nadačního fondu, jeho zaměstnance, popř. další osoby.

5. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.

4.2.4     Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.

2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje určený zapisovatel a předseda dozorčí rady.

 

4.2.5     Rozhodování dozorčí rady

 

1. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů.

2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

4.2.6     Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové dozorčí rady.

2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.

3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.

4.3     Nadační rada

4.3.1     Postavení a působnost nadační rady

1. Nadační rada je poradním orgánem fondu.

2. Do působnosti nadační rady patří zejména:

a) vyjadřovat se k základním cílům nadačního fondu a dává podněty pro jeho činnost,

b) vyjadřovat se ke změnám statutu nadačního fondu,

c) navrhovat subjekty a projekty, kterým budou přiděleny nadační příspěvky.

3. Člen nadační rady nesmí být současně členem správní ani dozorčí rady.

4. Nadační rada není ke dni zápisu nadačního fondu zřízena. O jejím zřízení může rozhodnout správní rada

4.3.2     Složení nadační rady a volba a funkční období jejích členů

1. Nadační rada má nejvýše patnáct členů.

2. Členy nadační rady jmenuje správní rada.

3. Funkční období člena správní rady je tříleté. Opětovné jmenování za člena nadační rady je možné.

4. Členství v nadační radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odvoláním a odstoupením.

 

5. Člen nadační rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným správní radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala správní rada. Správní rada je povinna projednat odstoupení člena nadační rady na svém nejbližším zasedání.

6. Nadační rada volí ze svého středu předsedu a jednoho místopředsedu.

4.3.3     Svolání zasedání nadační rady

1. Nadační rada zasedá nejméně dvakrát za kalendářní rok.

2. Zasedání nadační rady svolává nejpozději 10 kalendářních dnů před zasedáním její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu konání a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové nadační rady, lze zasedání svolat i jiným způsobem a v jiné lhůtě a době. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.

3. Předseda je povinen svolat zasedání nadační rady vždy, požádá-li o to některý z členů správní, dozorčí nebo nadační rady.

4. Výkon funkce člena nadační rady je nezastupitelný.

4.3.4     Zasedání nadační rady

1. Zasedání nadační rady řídí její předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda nadační rady.

2. O průběhu zasedání nadační rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje určený zapisovatel a předseda nadační rady.

4.3.5     Rozhodování nadační rady

1. Nadační rada je schopna se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů.

2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání nadační rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů nadační rady. Každý člen nadační rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

5       Způsob jednání

5.1     Jednání jménem nadačního fondu

Jménem nadačního fondu jednají ve všech záležitostech vždy společně dva členové správní rady.

6       Výroční zpráva

1. Správní rada zajistí vypracování výroční zprávy o činnosti nadačního fondu tak, aby výroční zpráva mohla být schválena nejpozději do šesti měsíců od uplynutí předcházejícího účetního období, za který je výroční zpráva vypracována.

2. Výroční zpráva obsahuje informace o veškeré činnosti nadačního fondu za předmětné období a zhodnocení této činnosti, a to zejména v rozsahu údajů uvedených v ustanovení § 358 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3. Nadační fond zveřejní výroční zprávu a uloží ji do 30 dnů po schválení správní radou, popřípadě její opravu podle ustanovení § 360 zákona č. 89/2012 Sb., občasnkého zákoníku u příslušného rejstříkového soudu.

4. Nadační fond je povinen umožnit každému do výroční zprávy nahlédnout ve svém sídle.

7       Nadační příspěvky

7.1     Shromažďování prostředků

 

Nadační fond shromažďuje nadační příspěvky zejména těmito způsoby:

  • Veřejnými sbírkami
  • DMS
  • Sponzorskými příspěvky
  • Dary fyzických osob
  • Dary právnických osob

 

7.2     Poskytování nadačních příspěvků

Nadační fond poskytuje nadační příspěvky souvisejícími s výchovně vzdělávacími aktivitami jako jsou například (volnočasové aktivity žáků, zotavovací pobyty, další školní akce, učební pomůcky)

 

Nadační fond poskytuje nadační příspěvky lidem v nenadálých sociálních a životních situacích zejména žákům a pracovníkům Základní školy, Praha 2, Londýnská 34

 

Nadační fond poskytuje nadační příspěvky lidem nebo skupinám lidí v tíživé životní situaci, i prostřednictvím jiných právních subjektů (zejména neziskových organizací)

 

Nadační fond využívá své prostředky pro podporu nebo organizaci kulturních sportovních a společenských akcí.

 

O způsobu přidělování nadačních příspěvků rozhoduje správní rada na základě směrnice správní rady o přidělování nadačních příspěvků.

 

 

 

 

 

Statut nadačního fondu vydala správní rada dne

 

 

Martin Ševčík

 

Klára Králíčková

 

Martina Vondrová